Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Władze Gminy / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 

Zdjęcie Wójta Gminy

Maria Włodarczyk została ponownie wybrana Wójtem Gminy Dąbrowa Zielona w wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Zaprzysiężenie Wójta nastąpiło 27 listopada 2014 r. na I sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.

 

Kompetencje Wójta:

1.Reprezentowanie gminy na zewnątrz,

2.Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

3.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5.Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6.Okresowe zwoływanie narad z udziełem pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7.Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczegolnosci dotyczacymi podziału zadań,

8.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9.Koordynowanie dzialalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

10.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12.Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

13.Upoważnienie Sekretarza, Kierowników referatów lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

14.Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

15.Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

16.Gospodarowanie mieniem komunalnym,

17.Składanie jednoosobowego oświadczenia woli zwiazanego z prowadzeniem bieżącej dzialalności,

18.Wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,

19.Przedstawianie Radzie projektów uchwał,

20.Przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacją budżetu,

21.Przedstawianie uchwał Rady Wojewodzie,

22.Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i Starostą w ramach podpisanych porozumień,

23.Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

24.Wykonywanie budżetu gminy,

25.Wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych,

26.Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,

27.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

 

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.